Adatvédelmi tájékoztató

MALAGROW KFT.

 

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. május 25-től

 

 

 

 1. Milyen cél szolgál a jelen adatvédelmi tájékoztató?

A Malagrow Kft. (levelezési címe: 5000 Szolnok, Újszászi út 38. szám, adószám: 11507941-2-13)elkötelezett a szolgáltatása minőségének a fenntartása és annak folyamatos javítása mellett éppúgy, mint az ügyfelei, azaz az Ön személyes adatainak a kezelése és a bizalmának a megőrzése mellett. Annak érdekében, hogy Önök mint ügyfeleink számára átláthatóvá tegyük a személyes adataik kezelésére vonatkozó eljárásunkat, az alábbi adatvédelmi tájékoztatót készítettük. A Malagrow Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden ésszerű biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amelyek az adatok megfelelő szintű kezelését biztosítja. Kérjük, hogy a következőket szíveskedjen figyelmesen áttanulmányozni.

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) valamint a vonatkozó magyar jogszabályokban (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben) foglaltaknak való megfelelést is szolgálja.

 

 

 1. Milyen adatkezelési tevékenységekre terjed ki a jelen tájékoztató?

A MALAGROW az általa üzemeltetettwww.hulladekpres.hu, a www.malagrow.huweboldalak és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („Ügyfél”) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján jár el.

 

Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával elfogadja a jelen tájékoztató rendelkezéseit és egyben hozzájárulását adja adatainak a jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez. A jelen tájékoztató rendelkezései megfelelően irányadók minden olyan tevékenységre, amelynek során Társaságunk adatot kér ügyfeleitől, akár a megkötött szerződés teljesítésének céljából, akár azért, hogy részére direkt marketing célú hozzájárulást szerezzen be.

 

Weboldalainkat és alkalmazásainkat nem úgy terveztük, hogy azokat 16 évnél fiatalabb gyermekek használják. 16 évnél fiatalabb gyermekektől az interneten keresztül szándékunk szerint nem kérünk adatokat, és nem folytatunk rájuk irányuló marketing-tevékenységet.

 

A jelen szabályzat hatálya kiterjed a MALAGROW Kft. ügyfeleit érintő valamennyi adatkezelésekre, ekként különösen, de nem kizárólagosan a MALAGROW Kft. ügyfelei részére szállított termékekkel, illetve a MALAGROW Kft. által alkalmazott ÁSZÉF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszony alapján kezelt adatokra, továbbá, illetve a MALAGROW Kft. által meghirdetett programokon alapuló adatkezelésekre is pl.: MALAGROW Környezetvédelmi Program.

 

Amennyiben eltérő szabályozást nem ad közre a MALAGROW, akkor a jelen tájékoztatóban foglaltak megfelelően irányadóak azon pályázókra is, akik munkavállalási célzattal megküldték önéletrajzukat a MALAGROW Kft. részére és kérték, hogy önéletrajzuk akkor is kerüljön megőrzésre, amennyiben pályázatuk sikertelen.

 

Amennyiben eltérő szabályozást nem ad közre a MALAGROW, akkor a jelen tájékoztatóban foglaltak megfelelően irányadóak azon természetes személyek vonatkozásában, akik nem munkavállalói a MALAGROW-nak, de valamilyen üzleti vagy egyéb céllal belépnek a MALAGROW Kft. által használt bármilyen üzemi területre és ott róluk – a megfelelő tájékoztatás és vonatkozó szabályok szerint – kamerakép készülhet.

 

 1. Értelmező rendelkezések – a GDPR által alkalmazott fogalmak szerint

„Adatkezelő” GDPR (4. cikk 7. pont)

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

„Adatkezelés” GDPR (4. cikk 2. pont):

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„Személyes adat” GDPR (4. cikk 1. pont)

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

„Adatfeldolgozó” GDPR (4. cikk 8. pont)

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„Profilalkotás”  GDPR (4. cikk 4. pont)

személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

 

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Társaságunk az itt meghatározott adatkezelések során adatfeldolgozókat vesz(vehet) igénybe. Az adatfeldolgozók Társaságunk által meghatározott adatkezelési célok teljesítése érdekében, Társaságunk nevében, illetve javára adatot kezelnek. Társaságunk az alábbi feladatok ellátásához vesz igénybe adatfeldolgzót:

 • Társaságunk termékeinek kiszállításában részt vevő speditőr cég;
 • Társaságunk általi hírlevelek megszemélyesítését, illetve célba juttatását végző marketing vállalkozások, illetve a kiküldés technikai hátterét bonyolító informatikai vállalkozások;
 • Társaságunk könyvviteli folyamatait támogató könyvvitellel foglalkozó vállalkozások,
 • Társaságunk számára üzletviteli, illetve informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások részére, továbbá;
 • Biztonsági, termékfejlesztési, illetve ügyfeleink magasabb minőségű kiszolgálásához támogatást igénybe vevő vállalkozások részére;
 • Társaságunk által meghirdetett állásokra pályázók kiválasztásában részt vevő munkaerő közvetítő cégek;

 

Társaságunk az kezelt személyes adatokat harmadik személyek részére üzletszerzési célzattal nem adja tovább, illetve a rá bízott személyes adatokat az adatbiztonság követelményének megfelelően a kezeli.

 

 

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

 

Társaságunk weboldala bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, aki a honlapon kért adatait megadja. A regisztráció folyamata ingyenes és annak elmaradása nem jelenti azt, hogy a nem regisztrált felhasználót bármilyen hátrány érné, illetve, hogy a nem regisztrált felhasználó ki lenne zárva a termékek értékesítéséből.

 

 

 

5.1. Weboldalon megadott, kifejezett ügyféli hozzájárulás alapján szerzett személyes adatok

5.1.1. Amennyiben Ön a  www.hulladekpres.hu weboldalon árajánlatot kér Társaságunktól, akkor az Ön által megadott alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Név
 • E-mail cím:
 • Telefonszám:
 • Gépekre vonatkozó érdeklődési kör

A www.hulladekpres.hu (továbbiakban: weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait az árajánlat kérés teljesítéséhe teljesítése érdekében tárolja, és kezeli azokat. A MALAGROWazokat továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult, viszont jogosult az árajánlatot e-mail útján visszaküldeni. [Az adatkezelés jogalapja –az ügyfél megkeresése alapján – szerződéskötés előkészületes, illetve a MALAGROW jogos érdekeinek az érvényesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja]

 

5.1.2.A MALAGROW szolgáltatásaihoz kapcsolódó, huzal és egyéb kiegészítők megrendelésére vonatkozó kapcsolati űrlapon az Ügyfélnek az alábbi személyes adatokat szükséges megadnia a sikeres rendelésfelvétel érdekében:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Szállítási cím

Az űrlap kitöltése során megadott Ügyfél adatokat a MALAGROW a szolgáltatás teljesítése érdekében tárolja, és kezeli azokat továbbadni, felhasználni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult,viszont jogosult az árajánlatot e-mail útján visszaküldeni. [Az adatkezelés jogalapja –az ügyfél megkeresése alapján – szerződéskötés előkészületes, illetve a MALAGROW jogos érdekeinek az érvényesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja]

 

5.1.3. Amennyiben erre a weboldalon lehetőség van, akkor az Ügyfélnek a weboldalon történő regisztrációjával, az ott elérhető (akár link útján történő kattintással elérhetővé tett) jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával, az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő az alábbi célokra felhasználhassa: e-mail útján történő hírlevél szolgáltatás; tartalomszolgáltatás, azaz az ügyfél kifejezetten és önkéntesen hozzájárul a e-mailen és már elektronikus csatornákon történő, kifejezetten reklámcélú megkeresések teljesítéséhez. [az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. Törvény 6. §-a]

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, akkor a hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően, annak kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet külön kipipálásával – illetőleg a weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok megadásával adja meg.

 

5.1.4. A MALAGROW rögzíti, hogy a postai alapú hírlevél és terméktájékoztató megkeresések kapcsán irányadónak tartja a GDPR előszavának (47) pontjában foglaltakat, amely szerint Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. [A postai hírlevél küldés eseténe  adatkezelés jogalapja –az ügyfél megkeresése alapján – szerződéskötés előkészületes, illetve a MALAGROW jogos érdekeinek az érvényesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja]

 

A HOZZÁJÁRULÁS ÖNKÉNTES ÉS MÁR ITT FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA AZ ALAPVETŐ JOGOSULTSÁGRA, HOGY AZ ÜGYFÉL BÁRMIKOR DÖNTHET ARRÓL, HOGY A TÁRGYBELI ADATKEZELÉST A TOVÁBBIAKBAN NEM KÍVÁNJA ÉS KÉRHETI ADATAI TÖRLÉSÉT A 10. PONTBAN FOGLALTAK SZERINT.

 

 

5.2. Weboldalon megadott, kifejezett ügyféli tájékoztatása alapján szerzett személyes adatok

A Malagrow Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A Malagrow Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Malagrow Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A MALAGROW az adatkezelés során megőrzi a személyes adatokat, az (i) megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; (i)a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; (iii) gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. [az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

5.3. Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

 

A Malagrow Kft. weboldala alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával cégünk információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalainkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. [Az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

5.4. Ügyfél kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján – nem honlapon – gyűjtött adatok

A Malagrow Kft. termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődőknek(a továbbiakban: Érintett vagy Ügyfél), vagy valamilyen MALAGROW által szervezett programban részt vevőnek lehetőségük van a külön erre a célra rendszeresített papíralapú Adatlapon, illetve Partner Adatlapon (a továbbiakban együtt: Adatlap) személyes adataikat megadni annak érdekében, hogy az Adatkezelő megkeresse üzleti ajánlataival, marketing küldeményeivel. A marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás esetén a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím;
 • levelezési cím (utcanév, házszám, település, irányítószám)*;
 • telefonszám;
 • gazdálkodási/szaktanácsolt terület nagysága;
 • aláírás*.

A fenti adatok közül a név, aláírás, továbbá az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, levelezési cím) közül az Ügyfél választása alapján egy adat megadása kötelező, a további adatok megadása opcionális, az Ügyfél döntésétől függ. A tárgybeli hozzájárulás minden esetben önkéntes és annak elmaradása nem jár az ügyfél részére semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel. Amennyiben az ügyfél valamilyen adatot megad, akkor azt az adott kapcsolattartási módra vonatkozó hozzájárulásnak kell tekinteni. Pl.: levelezési cím megadása a levélpostai küldeményekhez való hozzájárulást jelenti, az e-mail cím megadásával az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e-mail útján kapjon direkt marketing célú megkereséseket, terméktájékoztatókat és egyéb tartalmakat.

Partner Adatlap:

 • teljes név*;
 • e-mail cím;
 • levelezési cím (utcanév, házszám, település, irányítószám)*;
 • telefonszám;
 • munkahely neve;
 • munkahely címe;
 • beosztás;
 • „a tápanyag utánpótlási kérdésekben döntéshozó-e” kérdésre vonatkozó válasz;
 • termesztett/szaktanácsolt terület nagysága növényfajtákra bontva;
 • aláírás*.

 

A fenti adatok közül a név, aláírás, továbbá az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, levelezési cím) közül az Érintett választása alapján egy adat megadása kötelező, a további adatok megadása opcionális, az Érintett döntésétől függ. A tárgybeli hozzájárulás minden esetben önkéntes és annak elmaradása nem jár az ügyfél részére semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel. Amennyiben az ügyfél valamilyen adatot megad, akkor azt az adott kapcsolattartási módra vonatkozó hozzájárulásnak kell tekinteni. Pl.: levelezési cím megadása a levélpostai küldeményekhez való hozzájárulást jelenti, az e-mail cím megadásával az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e-mail útján kapjon direkt marketing célú megkereséseket, terméktájékoztatókat és egyéb tartalmakat. [az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása, illetve a MALAGROW jogos érdekében érvényesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) és f) pontja]

 

A HOZZÁJÁRULÁS ÖNKÉNTES ÉS MÁR ITT FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA AZ ALAPVETŐ JOGOSULTSÁGRA, HOGY AZ ÜGYFÉL BÁRMIKOR DÖNTHET ARRÓL, HOGY A TÁRGYBELI ADATKEZELÉST A TOVÁBBIAKBAN NEM KÍVÁNJA ÉS KÉRHETI ADATAI TÖRLÉSÉT A 10. PONTBAN FOGLALTAK SZERINT.

 

5.5.         Kamerás megfigyelés útján megszerzett személyes adatok

 

A MALAGROW tájékoztatja a MALAGROW üzemi terültére belépő természetes személyeket arról, hogy a MALAGROWszékhelyén, telephelyén és fióktelepén kamerás megfigyelőrendszer működik.

 

A Kamerarendszer működtetésének a célja az emberi élet, testi épség védelme, az üzleti-titok védelme, illetve vagyonvédelem. MALAGROW tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a kamerás megfigyelés során megtartásra kerülnek a nemzeti adatvédelmi hatóság által megfogalmazott ajánlások (különösen a kamera elhelyezésére, látószögére, egyes helyiségek használatának tilalmára vonatkozó rendelkezése, stb.) megtartásra kerülnek. MALAGROWrögzíti továbbá, hogy a tárgybeli felvételeket – a megfigyelt hely sértetlensége esetén, illetve incidens hiányában – legfeljebb három napon belül megsemmisíti vállalja. [Az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

5.6.         Álláspályázat

 

A pályázó adatinak a megadásával – a jelen tájékoztatóra való utalás alapján annak elfogadásával – tudomásul veszi, hogy a MALAGROW megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információit, ugyanakkor tartózkodik minden korlátozottan nyilvános adatok megismerésétől. MALAGROW csak a munkaviszony létesítés szempontjából lényeges adatokat ismeri meg. A MALAGROW a hozzá beérkezett – sikertelen – pályázók anyagát a kiválasztási folyamat végén törli, kivéve, ha a pályázó a pályázat során kifejezetten eltérően nem nyilatkozott. [Az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

 

 1. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb megjegyzés

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az Ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az Ügyfél számítógépének beállításaitól függően az Ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az Ügyfélnek a weboldallal kapcsolatos aktivitása.

 

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN KÖTELEZŐEN MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE A REGISZTRÁCIÓVAL KEZDŐDIK ÉS ANNAK TÖRLÉSÉIG TART. NEM KÖTELEZŐ ADATOK ESETÉN AZ ADATKEZELÉS AZ ADAT MEGADÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL A KÉRDÉSES ADAT TÖRLÉSÉIG TART. A REGISZTRÁCIÓ SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁT, VAGY TÖRLÉSÉT A REGISZTRÁLT ÜGYFÉL EMAIL-BEN BÁRMIKOR KEZDEMÉNYEZHETI.

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.Az Ön által megadott adatokat – az adatkezelés jogalapjától függő módon – az alábbiak szerinti időtartamig kezeljük:

 

Az adatkezelés jogalapja Az adatok tárolásának az időtartama, illetve az időtartam meghatározásának a módja
Szerződés teljesítéséhez szükséges adatok A szerződésből fakadó igények elévüléségi szükséges idő
Informatikai adatok (cookies) Az adott szoftverek alkalmazásához szükséges idő.
Hozzájárulás alapján kezelt adatok Az hozzájárulásban meghatározott időtartam leteltéig vagy cél eléréshez szükséges mértékben, illetve az ügyfél törlés iránti kérelméig.

 

 1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az MALAGROW munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az adatfeldolgozó részére történő adatátadás nem tekinthető harmadik személy részére történő adatátadásnak. Az adatfeldolgozó igénybevételére a 4. pontban foglaltak szerint kerül sor. MALAGROW és az adatfeldolgozó kapcsolatát szerződés szabályozza, amelynek kötelező tartalmi eleme az adatkezelő adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek a rögzítése.

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei, azaz melyek az Ön jogai?

Vegyes információk (GDPR 13. cikk (2) bekezdés)

Önnek joga van kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés – azaz hozzájárulás alapú adatkezelés – esetén Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Ha a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul illetve a szerződés kötésének előfeltétele. Ön nem köteles a személyes adatokat megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy Társaságunk nem lesz képes szerződést kötni Önnel illetve nem lesz képes a már megkötött szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

 

Ön, mint az adatai kezelésében érintett, bizonyos jogokat érvényesíthet a GDPR és más vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban. A következő rész tájékoztatást tartalmaz az Ön, mint adatkezeléssel érintett GDPR szerinti jogai tekintetében. Társaságunk rögzíti, hogy az Ön adatait nem továbbítja az Európai Gazdasági Térségen[1]kívüli, harmadik országba. Társaságunk rögzíti, hogy az Ön adatai alapján automatizált döntéshozatalra, illetve profilalkotásra nem kerül sor.

 

A GDPR alapján Ön, mint adatkezeléssel érintett a következő jogokkal kifejezetten rendelkezik Társaságunk vonatkozásában:

 

Az adatkezeléssel érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikke)

Ön bármikor információt kérhet tőlünk az Önről kezelt adatok tekintetében. Ebbe az információba beletartozik az általunk kezelt adatok kategóriája, a célok, amelyekre tekintettel az adatkezelés történik, az adatok forrása, ha az adatokat nem Öntől közvetlenül gyűjtöttük, és adott esetben a címzettek, akikkel az adatait közöltük. Ön jogosult a megállapodás részét képező adatainak egyszeri ingyenes másolatára. Amennyiben Önnek további másolatokra van szüksége, fenntartjuk a jogunkat arra, hogy az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számoljunk fel a másolatokért. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg az Ön által kért tájékoztatást.

 

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke)

Ön kérheti tőlünk adatai helyesbítését. Mi – figyelemmel a pontosság és adattakarékossági alapelvére – megtesszük a szükséges intézkedéseket azért, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján Önről helyes, teljes körű, időszerű és releváns információt őrizzünk és kezeljünk. Egyes adatait Ön a weboldalunkon maga is helyesbítheti.

 

A törléshez való jog (GDPR 17. cikke)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó adatokat, amennyiben jogi követelmény azt előírja. A GDPR 17. cikke alapján ez az eset áll fenn, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adati kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a direkt marketing célú adatkezelés ellen tiltakozik;
 • Az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték

 

És feltéve, hogy az adatkezelés nem a következő célból szükséges:

 • Olyan jogi előírásnak való megfelelőség céljából, mely előírja számunkra az Ön adatai kezelését;
 • Különös tekintettel a jogilag előírt megőrzési időszakok figyelembe vételével;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Amennyiben az adatok törlésére sor kerül, ez esetben Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és annak vizsgálata folyamatban van, hogy a mi jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

Az Ön kérésére az Ön adatait, amennyiben az műszakilag megvalósítható, egy másik felelős fél számára kell továbbítani. E jogával Ön abban az esetben élhet, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy az szerződés teljesítéshez szükséges. Ahelyett, hogy Ön az adatokról másolatot kapjon, kérheti, hogy közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek azokat az adatokat, amelyeket Ön megad.

 

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulása vagy a mi vagy harmadik fél jogos érdekei alapján történik. Ebben az esetben mi az Ön adatait nem kezeljük tovább. Ez utóbbi arra az esetre nem vonatkozik, amikor bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy amikor mi az Ön adatait jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolóan kérjük.

 

Teljesítési határidők az érintett jogainak teljesítése tekintetében

Minden esetben igyekszünk a kéréseket 30 napon belül teljesíteni. Ugyanakkor ez az időtartam bármely olyan okból, amely az adatkezeléssel érintett konkrét jogával vagy az Ön kérésének összetettségével összefügg, meghosszabbítható.

 

Információ korlátozás az érintett jogainak teljesítése körében

Bizonyos esetekben, a jogi követelményeknek megfelelően nem adhatunk ki Önnek semmilyen információt az Ön adataival kapcsolatban. Abban az esetben, amennyiben az Ön kérését az információk iránt vissza kell utasítanunk, azonnal értesítjük Önt a visszautasítás okáról.

 

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a jogszabály szerinti kötelező időtartamig megőrzi.Az Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére, hogy a Malagrow Kft. késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő (pl.: e-mailre küldött hírlevelek)szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Kapcsolattartási adatok és az Ön joga arra, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz

Önnek joga van arra, hogy hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, hogy kérje adatainak helyreigazítását/törlését illetve az adatkezelés korlátozását, hogy tiltakozzon az adatkezeléssel szemben és/vagy hogy gyakorolja az adathordozhatósághoz való jogát.

 

A jelen tájékoztató tekintetében adatkezelő a Malagrow Kft. Az adatkezelést érintő esetleges kérdései, észrevétele kapcsán kérjük, hogy a forduljon hozzánk bizalommal. Elérhetőségeink: Malagrow Kft., Malatinszki György, ügyvezető részére, levelezési címe: 5000 Szolnok, Újszászi út 38. szám, email címe: malatinszki@malagrow.hu, telefon: 06-56/514-160 vagy 06-30/915-7088.

 

Ezen túlmenően Önnek joga van arra, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz a következő címen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz mint felügyeleti hatósághoz: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400.

 

 1. Egyéb rendelkezések

A Malagrow Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat az ésszerű technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

A Malagrow Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

Kelt, Szolnok, 2018. május 24.

 

Malatinszki György

ügyvezető

Malagrow Kft.

 

 

[1]http://konzuliszolgalat.kormany.hu/egt-tagallamok