MALAGROW KFT.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2020. május 11-től

 1. Milyen célt szolgál a jelen adatvédelmi tájékoztató?

A Malagrow Kft. elkötelezett a szolgáltatása minőségének a fenntartása és annak folyamatos javítása mellett éppúgy, mint az Ügyfelei vagy Látogatói, azaz az Ön személyes adatainak a kezelése és a bizalmának a megőrzése mellett.

Annak érdekében, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek, azaz Önök számára átláthatóvá tegyük a személyes adataik kezelésére vonatkozó eljárásunkat, az alábbi adatvédelmi tájékoztatót készítettük. A jelen adatvédelmi tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (2016. április 27. a továbbiakban: „GDPR” vagy „GDPR rendelet”) valamint a vonatkozó magyar jogszabályokban (így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben) foglaltaknak való megfelelést is szolgálja.

Kérjük, hogy a következőket szíveskedjen figyelmesen áttanulmányozni.

 1. Milyen adatkezelési tevékenységekre terjed ki a jelen tájékoztató?

A jelen tájékoztató hatálya kiterjed a MALAGROW Kft. szerződéses partnereit, weboldalainak (www.hulladekpres.hu, a www.malagrow.hu) látogatóit érintő adatkezelésekre, továbbá üzletviteli és üzemi területeit látogató természetes személyeket érintő kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésre. A jelen tájékoztató kiterjed továbbá a MALAGROW Kft. szerződéses partnerei részére szállított termékekkel, továbbá a MALAGROW Kft. által alkalmazott ÁSZÉF hatálya alá tartozó szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésekre, valamint a MALAGROW Kft. által meghirdetett különböző programokon alapuló adatkezelésekre (pl.: MALAGROW Környezetvédelmi Program.) is, valamint a MALAGROW Kft. álláshirdetéseire jelentkezőkkel kapcsolatos egyes adatkezelésekre is. A jelen tájékoztató rendelkezései irányadók azon tevékenységekre is, amelynek során a MALAGROW Kft. termékei és szolgáltatásai iránt érdeklődők, akár a megkötött szerződés teljesítésének céljából, akár azért, hogy részére direkt marketing célú megkeresésekhez szükséges hozzájárulást szerezzen be.

 1. Az adatkezelő

A jelen tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában az egyes adatkezelések tekintetében az adatkezelő a MALAGROW Kft..

 1. Értelmező rendelkezések – a GDPR által alkalmazott fogalmak szerint

„Adatkezelő” GDPR (4. cikk 7. pont értelmében) – Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

„Adatkezelés” GDPR (4. cikk 2. pont értelmében): A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„Személyes adat” GDPR (4. cikk 1. pont értelmében) Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„Adatfeldolgozó” GDPR (4. cikk 8. pont értelmében) – Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„Profilalkotás”  GDPR (4. cikk 4. pont értelmében) – A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 1. Adatfeldolgozó igénybevétele

Társaságunk az itt meghatározott adatkezelések során adatfeldolgozókat vesz(vehet) igénybe. Az adatfeldolgozók Társaságunk által meghatározott adatkezelési célok teljesítése érdekében, Társaságunk nevében, illetve javára kezelnek adatot úgy, hogy az adat kezelésének célját, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket Társaságunk hozza meg. Társaságunk az alábbi feladatok ellátásához vesz igénybe adatfeldolgozót:

 • Társaságunk termékeinek kiszállításában részt vevő speditőr cég részére átadásra kerülnek a kiszállításhoz szükséges név és cím adatok (lsd. 1. számú mellékletben felsorolt Logisztika Partnerek);
 • Társaságunk általi hírlevelek megszemélyesítését, illetve célba juttatását végző marketing vállalkozások, illetve a kiküldés technikai hátterét bonyolító informatikai vállalkozások (lsd. 1. számú mellékletben felsorolt Informatikai és Tárhelyszolgáltatók);
 • Társaságunk könyvviteli folyamatait támogató könyvvitellel foglalkozó vállalkozások (lsd. 1. számú mellékletben felsorolt Könyvviteli és Könyvvizsgálati Szolgáltatások),
 • Biztonsági, termékfejlesztési, illetve ügyfeleink magasabb minőségű kiszolgálásához támogatást igénybe vevő vállalkozások részére;
 • Társaságunk által meghirdetett állásokra pályázók kiválasztásában részt vevő munkaerő közvetítő cégek;

Társaságunk a kezelt személyes adatokat harmadik személyek részére üzletszerzési célzattal nem adja tovább.

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

6.1. WEBOLDALAKRA vonatkozó tájékoztató – weboldalon megadott, kifejezett ügyféli hozzájárulás alapján megszerzett és kezelt személyes adatok

Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával elfogadja a jelen tájékoztató rendelkezéseit és egyben hozzájárulását adja adatainak a jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Társaságunk weboldalai (a www.malagrow.hu és a www.hulladekpres.hu a jelen tájékoztató alkalmazásában honlap vagy weboldal) bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat biztosít. A MALAGROW Kft. honlapjain kínált egyes szolgáltatások, továbbá a honlapok bizonyos tartalmai és a MALAGROW Kft. hírlevél funkciója csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető.

Regisztrált felhasználó az lehet, aki a honlapon megjelölt adatait megadja és ezzel – a jelen tájékoztatót és a megfelelő sütik használatához szükséges – hozzájárulását megadja. A regisztráció folyamata fizetési vagy vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet, annak elmaradása nem jelenti azt, hogy a nem regisztrált felhasználót hátrány érné, továbbá azt, hogy a nem regisztrált felhasználó ki lenne zárva a termékek értékesítéséből.

Honlapjainkat és alkalmazásainkat nem úgy terveztük, hogy azokat 16 évnél fiatalabb gyermekek használják. 16 évnél fiatalabb gyermekektől az interneten keresztül szándékunk szerint nem kérünk adatokat, és nem folytatunk olyan tevékenységet, amelynek alapján Őket értékesítési vagy más célú megkeresésekkel kívánnánk megkeresni.

Árajánlat kérése esetén

6.1.1. Amennyiben Ön a  www.hulladekpres.hu vagy a www.malagrow.hu weboldalon árajánlatot kér Társaságunktól vagy a Társaságunk által kínált szolgáltatások felől érdeklődik, akkor az Ön kifejezett hozzájárulásával megadott alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • Név:
 • E-mail cím:
 • Telefonszám:
 • Gépekre vonatkozó érdeklődési kör:
 • Cégnév (ha van):

Az adatkezelés célja: A www.hulladekpres.hu vagy a www.malagrow.hu (továbbiakban: weboldal) weboldalon a fentiekben megadott adatokat a MALAGROW KFT. az árajánlat kérés teljesítéséhez szükséges mértékben, a kérés teljesítése érdekében tárolja, és kezeli azokat. A MALAGROW azokat harmadik személyek részére továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult, viszont jogosult a megadott adatok alapján árajánlatot e-mail útján visszaküldeni vagy pedig erre vonatkozó kérés és hozzájárulás esetén az érintettel telefonon kapcsolatba lépni.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, szerződéskötés előkészületéhez – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdése.

Adatkezelő: Malagrow Kft. – az így megadott adatokat az adatkezelő Malagrow Kft. maga tárolja, dolgozza fel és maga végez vele adatkezelési műveleteket.

Adatfeldolgozó: nem kerül alkalmazásra

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat: Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

Egyes termékek megrendelése

6.1.2. A MALAGROW Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódó, egyes termékek megrendelésére (pl.: huzal és egyéb kiegészítők) szolgáló kapcsolati űrlapon az Ügyfélnek az alábbi személyes adatokat szükséges megadnia a sikeres rendelésfelvétel érdekében:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Szállítási cím
 • Cégnév:
 • érdeklődési kör megnevezés, azaz milyen tartalmú szolgáltatásokról érdeklődik az ügyfél

Az adatkezelés célja: A www.hulladekpres.hu vagy a www.malagrow.hu (továbbiakban: weboldal) weboldalon a fentiekben megadott adatokat a MALAGROW a szerződés teljesítése érdekében tárolja, és kezeli azokat. A MALAGROW továbbadni, felhasználni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult, viszont jogosult a szerződést (megrendelést) teljesíteni. A MALAGROW azokat harmadik személyek részére továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult, viszont jogosult a szerződés teljesítése érdekében érintettel kapcsolatba lépni.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve  érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, szerződéskötéshez, szerződés teljesítéséhez, előkészületéhez – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdése.

Adatkezelő: Malagrow Kft. – az így megadott adatokat az adatkezelő Malagrow Kft. maga tárolja, dolgozza fel és maga végez vele adatkezelési műveleteket.

Adatfeldolgozó: nem kerül alkalmazásra

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat: Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

E-marketing célú adatkezelés az ügyfél hozzájárulása alapján

6.1.3. Amennyiben a weboldal kínálta lehetőség alapján a Látogató regisztrál (amelynek során a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja), az ügyfél kifejezetten hozzájárul az alábbiak közül egy vagy több – Látogató által megadott – adatok kezeléséhez:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím
 • Szállítási cím
 • levelezési cím
 • Cégnév:
 • Vásárolt termékekkel kapcsolatos adatok
 • termesztett növénykultúrák, illetve milyen növénykultúrákkal kapcsolatos információk érdeklik
 • mekkora területen foglalkozik növénytermesztéssel
 • a Malagrow Kft. által forgalmazott termékek vásárlását bizonyító számla másolata
 • az általa képviselet cég működési helye;
 • milyen típusú hulladékkezelési gépek iránt érdeklődik
 • milyen célra használná a hulladékkezelési gépet

Az adatkezelés célja: A Regisztráló (Látogató) hozzájárulása és kérése szerint az érintett személyes adatainak a MALAGROW Kft. általi felhasználhassa: e-mail útján történő hírlevél küldés; e-mail útján vagy a weboldalon keresztül történő tájékoztatás a MALAGROW termékeiről valamint a Malagrow Környezetvédelmi Program vagy pedig Kiemelt Ügyfélkedvezmény program részleteiről, kedvezményeiről és az ügyfél részére e-mailen és más elektronikus csatornákon történő, kifejezetten reklámcélú megkeresések küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az, hogy az érintett önkéntes hozzájárulását adta (a jelen adatvédelmi tájékoztató előzetes megismerését követően, annak kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet külön kipipálásával) személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, szerződéskötés előkészületéhez – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdése, továbbá az ügyfél a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a. Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásával az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a MALAGROW mint adatkezelő a hozzájárulás tényét, annak tartalmát saját rendszereiben rögzítse és azt visszakereshetővé tegye. A MALAGROW rögzíti, hogy a postai alapú hírlevél és terméktájékoztató megkeresések kapcsán irányadónak tartja a GDPR előszavának (47) pontjában foglaltakat, amely szerint Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén a MALAGROW Kft. jogos érdeken alapulónak tekinthető.

Adatkezelő: Malagrow Kft. – az így megadott adatokat az adatkezelő Malagrow Kft. maga tárolja, dolgozza fel és maga végez vele adatkezelési műveleteket.

Adatfeldolgozó igénybevétele: A Malagrow a jelen 6.1.3. pont szerinti tevékenységéhez mint adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait veheti igénybe, A jelen 6.1.3. pont vonatkozásában MALAGROW az e-marketing célú megkeresések során a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA) mint Adatfeldolgozó támogatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a www.mailchimp.com oldalon tárolja az e-mail küldéshez szükséges adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Az adatfeldolgozó eljárásának a részletes szabályai itt ismerhető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Az adatfeldolgozó kapcsán a 11. pontban foglaltak megfelelően irányadók.

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat: Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

A HOZZÁJÁRULÁS ÖNKÉNTES ÉS MÁR ITT FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA AZ ALAPVETŐ JOGOSULTSÁGRA, HOGY AZ ÜGYFÉL BÁRMIKOR DÖNTHET ARRÓL, HOGY A TÁRGYBELI ADATKEZELÉST A TOVÁBBIAKBAN NEM KÍVÁNJA ÉS KÉRHETI ADATAI TÖRLÉSÉT A 10. PONTBAN FOGLALTAK SZERINT.

6.1.5. Ügyfél kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján – nem honlapon – gyűjtött adatok

A Malagrow Kft. termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődő Látogatók, vagy valamilyen MALAGROW által szervezett programban részt vevők (pl.: Malagrow Környezetvédelmi Program vagy pedig Kiemelt Ügyfélkedvezmény rendszer) lehetőségük van a külön erre a célra rendszeresített papíralapú Adatlapon, illetve Partner Adatlapon (a továbbiakban együtt: Adatlap) személyes adataikat megadni annak érdekében, hogy az Adatkezelő megkeresse üzleti ajánlataival, marketing küldeményeivel. A marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás esetén a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím;
 • levelezési cím (utcanév, házszám, település, irányítószám) *;
 • telefonszám;
 • gazdálkodási/szaktanácsolt terület nagysága;
 • képviselt cég (adott esetben munkahely) neve;
 • képviselt cég (adott esetben munkahely) címe;
 • beosztás;
 • „a tápanyag utánpótlási kérdésekben döntéshozó-e” kérdésre vonatkozó válasz;
 • aláírás*.

A fenti adatok közül a név, aláírás, továbbá az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, levelezési cím) közül az Ügyfél választása alapján egy adat megadása kötelező, a további adatok megadása opcionális, az Ügyfél döntésétől függ. A tárgybeli hozzájárulás minden esetben önkéntes és annak elmaradása nem jár az ügyfél részére semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel. Amennyiben az ügyfél valamilyen adatot megad, akkor azt az adott kapcsolattartási módra vonatkozó hozzájárulásnak kell tekinteni. Pl.: levelezési cím megadása a levélpostai küldeményekhez való hozzájárulást jelenti, az e-mail cím megadásával az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy e-mail útján kapjon direkt marketing célú megkereséseket, terméktájékoztatókat és egyéb tartalmakat.

Az adatkezelés célja: A Regisztráló (Látogató) hozzájárulása és kérése szerint az érintett személyes adatainak a MALAGROW Kft. általi felhasználhassa: e-mail útján történő hírlevél küldés; e-mail útján vagy a weboldalon keresztül történő tájékoztatás a MALAGROW termékeiről valamint a Malagrow Környezetvédelmi Program vagy pedig Kiemelt Ügyfélkedvezmény program részleteiről, kedvezményeiről és az ügyfél részére postai úton vagy elektronikus csatornákon történő, kifejezetten reklámcélú megkeresések küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, szerződéskötés előkészületéhez – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló a 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a. Az adatkezeléshez való hozzájárulás megadásával az ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy a MALAGROW mint adatkezelő a hozzájárulás tényét, annak tartalmát saját rendszereiben rögzítse és azt visszakereshetővé tegye. A MALAGROW rögzíti, hogy a postai alapú hírlevél és terméktájékoztató megkeresések kapcsán irányadónak tartja a GDPR előszavának (47) pontjában foglaltakat, amely szerint Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén a MALAGROW Kft. jogos érdeken alapulónak tekinthető. [A postai hírlevél küldés esetén az adatkezelés jogalapja –az ügyfél megkeresése alapján – a szerződéskötés előkészülete, illetve a MALAGROW jogos érdekeinek az érvényesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja]

Adatkezelő: Malagrow Kft. – az így megadott adatokat az adatkezelő Malagrow Kft. maga tárolja, dolgozza fel és maga végez vele adatkezelési műveleteket.

Adatfeldolgozó: Levélpostai küldemény alkalmazása során az 1. számú melléklet szerinti postai szolgáltató, az érintett adatainak és az adatkezeléshez adott hozzájárulásának telefonon történő rögzítése, illetve frissítése és ellenőrzése céljából az 1. számú melléklet szerinti adatrögzítő szolgáltató.

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat: Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

A HOZZÁJÁRULÁS ÖNKÉNTES ÉS MÁR ITT FELHÍVJUK A FIGYELMET ARRA AZ ALAPVETŐ JOGOSULTSÁGRA, HOGY AZ ÜGYFÉL BÁRMIKOR DÖNTHET ARRÓL, HOGY A TÁRGYBELI ADATKEZELÉST A TOVÁBBIAKBAN NEM KÍVÁNJA ÉS KÉRHETI ADATAI TÖRLÉSÉT A 10. PONTBAN FOGLALTAK SZERINT.

6.1.6 A Weboldalak azon Látogatóit érintő adatkezelések, akik csak a weboldalt tartalmát tekintik meg – Cookie-k (Sütik) használata

A Malagrow Kft. rögzíti, hogy a weboldalai látogatói vonatkozásában sütiket használ az alábbiak szerint, amelyről a weboldalon tájékoztatja a látogatókat, akiknek módja van az alkalmazott sütik használatát megválasztani.

Mik azok a cookie-k (Sütik)?

A cookie-k apró információcsomagok, amelyet a meglátogatott weboldal szervere küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek. Cookie-val az Ügyfél böngészője egyedileg azonosítható lehet, ugyanakkor a MALAGROW Kft. nem azonosítja személyre szabottan az IP címeket.

A sütik feladata és fajtái:

A szükséges cookie-k:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;

A funkcionális cookie-k

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak

A kényelmi cookie-k

 • lehetővé teszik, hogy az Ön számára egyénre szabott, érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg;

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a weboldal használata során a Kényelmi cookie-k használatához hozzájárul, ez esetben a Malagrow Kft. weboldala alkalmazza a Google Analytics és Google Adwords mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Google információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja a weboldalainkat. A Google működésével kapcsolatban a következő weboldalon tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu.

Az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] Ez esetben a személyes adatokat nem a MALAGROW Kft. gyűjti. Ha Ön nem járul hozzá vagy törli beállításaiból a kényelmi cookie-k alkalmazását, ez esetben valószínűleg nem fog értesülni a MALAGROW Kft. termékeiről, hirdetéseiről. A cookiek törlésé tárgyában a következők rendelkezések irányadók: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Adatkezelő: az adott sütit elhelyező szolgáltató

Adatfeldolgozó: nem kerül alkalmazásra

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat: Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

Sütik törlése a felhasználó által

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket érvényeségi idejük előtt, bármikor törölje, vagy letiltsa webböngészőjében. Ehhez az egyes webböngésző szolgáltatók részletes iránymutatást adnak. Sütik beállítása, törlése a leggyakrabban használt böngészőkben:

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a sütik törlése vagy teljes blokkolása az adott weboldal működési zavarát okozhatja. A szükséges sütik törlését vagy blokkolását nem javasoljuk.

6.2.        A MALAGROW ügyintézési helyein üzemelő Kamerarendszer útján szerzett személyes adatok

A MALAGROW tájékoztatja a MALAGROW üzemi terültére belépő természetes személyeket arról, hogy a MALAGROW székhelyén, telephelyén és fióktelepén kamerás megfigyelőrendszer működik. Az ezzel kapcsolatos figyelmeztetést a MALAGROW az adott területre való belépéskor jelzi piktogram jól látható helyen történő elhelyezésével. A MALAGROW hangfelvételt ügyintézési helyein nem készít.

Az adatkezelés célja: célja az emberi élet, testi épség védelme, az üzleti-titok védelme, illetve vagyonvédelem. MALAGROW a tárgybeli felvételeket – a megfigyelt hely sértetlensége esetén, illetve incidens hiányában – legfeljebb három napon belül megsemmisíti vállalja. [Az adatkezelés jogalapja –az ügyfél hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve a Malagrow Kft. jogos érdeke (ti. a tulajdonhoz és a vagyonvédelemhez való jog) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint]

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a MALAGROW jogos érdekeinek az érvényesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja]

Adatkezelő: Malagrow Kft. – az így megadott adatokat az adatkezelő Malagrow Kft. maga tárolja, dolgozza fel és maga végez vele adatkezelési műveleteket.

Adatfeldolgozó: nem kerül alkalmazásra

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat: Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

6.3.        Álláspályázat

A pályázó adatinak a megadásával – a jelen tájékoztatóra való utalás alapján annak elfogadásával – tudomásul veszi, hogy a MALAGROW megtekintheti a jelentkező közösségi oldalon létrehozott, bárki számára nyilvános információit, ugyanakkor tartózkodik minden korlátozottan nyilvános adatok megismerésétől. MALAGROW csak a munkaviszony létesítés szempontjából lényeges adatokat ismeri meg. A MALAGROW a hozzá beérkezett – sikertelen – pályázók anyagát a kiválasztási folyamat végén törli, kivéve, ha a pályázó a pályázat során kifejezetten eltérően nem nyilatkozott.

Az adatkezelés célja: a MALAGROW Kft. működésnek biztosítása, illetve a képezett a vállalat működéséhez szükséges munkaerő megszerzése, illetve a szükséges munkavállalók kiválasztása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,]

Adatkezelő: Malagrow Kft. – az így megadott adatokat az adatkezelő Malagrow Kft. maga tárolja, dolgozza fel és maga végez vele adatkezelési műveleteket.

Adatfeldolgozó: nem kerül alkalmazásra

Automatizált adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozat: Automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra nem kerül sor.

Amennyiben eltérő szabályozást nem ad közre a MALAGROW Kft., akkor a jelen tájékoztatóban foglaltak megfelelően irányadóak azon pályázókra is, akik munkavállalási célzattal megküldték önéletrajzukat a MALAGROW Kft. részére és kérték, hogy önéletrajzuk akkor is kerüljön megőrzésre, amennyiben pályázatuk sikertelen.

6.4.        Az adatkezelésre vonatkozó egyéb megjegyzés

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6.5. Adatbiztonsági intézkedések

A Malagrow Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A MALAGROW mint adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamatmegoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza. Az adatkezelő gondoskodik az átadott, személyes adatok biztonságáról, és azok megváltoztatásának, jogosulatlan hozzáférésének, nyilvánosságra hozatalának, törlésének, sérülésének és megsemmisülésének megakadályozása és felderítése érdekében.

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az Ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, a Látogató számítógépének beállításaitól függően az Látogató által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az Ügyfélnek a weboldallal kapcsolatos aktivitása.

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az Ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

Az adatok – amennyiben az adatok kezelésében adatfeldolgozó nem működik közre – tárolásának a helye Magyarország. Amennyiben adatfeldolgozó is igénybevételre kerül, ez esetben az adatok tárolásának a helye – az adatfeldolgozó ellenkező tájékoztatása hiányában – az adatfeldolgozó székhelye.

 1. Az adatkezelés időtartama

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN KÖTELEZŐEN MEGADOTT ADATOK KEZELÉSE A REGISZTRÁCIÓVAL KEZDŐDIK ÉS ANNAK TÖRLÉSÉIG TART. NEM KÖTELEZŐ ADATOK ESETÉN AZ ADATKEZELÉS AZ ADAT MEGADÁSÁNAK IDŐPONTJÁTÓL A KÉRDÉSES ADAT TÖRLÉSÉIG TART. A REGISZTRÁCIÓ SORÁN RÖGZÍTETT ADATOK MEGVÁLTOZTATÁSÁT, VAGY TÖRLÉSÉT A REGISZTRÁLT ÜGYFÉL EMAIL-BEN BÁRMIKOR KEZDEMÉNYEZHETI.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Ön által megadott adatokat – az adatkezelés jogalapjától függő módon – az alábbiak szerinti időtartamig kezeljük:

Az adatkezelés jogalapja Az adatok tárolásának az időtartama, illetve az időtartam meghatározásának a módja
Árajánlat kérése esetén (6.1.1.) Az ajánlat megadásáig, illetve a szerződés előkészítéséhez szükséges idő, legfeljebb 6 hónap
Szerződés teljesítéséhez szükséges adatok (6.1.2.) A szerződésből fakadó igények elévüléséig szükséges idő;
Hozzájárulás alapján kezelt adatok (6.1.3. – 6.1.5.) Az hozzájárulásban meghatározott időtartam leteltéig vagy cél eléréshez szükséges mértékben, illetve az ügyfél törlés iránti kérelméig.
Informatikai adatok (cookies 6.1.6.) Az adott szoftverek alkalmazásához szükséges idő az 1. számú melléklet szerint.
 1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

Az adatokat elsődlegesen az MALAGROW KFt. munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az adatfeldolgozó részére történő adatátadás nem tekinthető harmadik személy részére történő adatátadásnak. Az adatfeldolgozó igénybevételére a 4. és 5. pontban foglaltak szerint kerül sor. MALAGROW és az adatfeldolgozó kapcsolatát szerződés szabályozza, amelynek kötelező tartalmi eleme az adatkezelő adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeinek a rögzítése.

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei, azaz melyek az Ön jogai?

Vegyes információk (GDPR 13. cikk (2) bekezdés)

Önnek joga van kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés – azaz hozzájárulás alapú adatkezelés – esetén Önt megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ha a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul illetve a szerződés kötésének előfeltétele, Ön nem köteles a személyes adatokat megadni, azonban az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy Társaságunk nem lesz képes szerződést kötni Önnel illetve nem lesz képes a már megkötött szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

Ön, mint az adatai kezelésében érintett, bizonyos jogokat érvényesíthet a GDPR és más vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban. A következő rész tájékoztatást tartalmaz az Ön, mint adatkezeléssel érintett GDPR szerinti jogai tekintetében. Társaságunk rögzíti, hogy az Ön adatait nem továbbítja az Európai Gazdasági Térségen[1] kívüli, harmadik országba. Társaságunk rögzíti, hogy az Ön adatai alapján automatizált döntéshozatalra, illetve profilalkotásra nem kerül sor.

A GDPR alapján Ön, mint adatkezeléssel érintett a következő jogokkal kifejezetten rendelkezik Társaságunk vonatkozásában:

Az adatkezeléssel érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikke)

Ön bármikor információt kérhet tőlünk az Önről kezelt adatok tekintetében. Ebbe az információba beletartozik az általunk kezelt adatok kategóriája, a célok, amelyekre tekintettel az adatkezelés történik, az adatok forrása, ha az adatokat nem Öntől közvetlenül gyűjtöttük, és adott esetben a címzettek, akikkel az adatait közöltük. Ön jogosult a megállapodás részét képező adatainak egyszeri ingyenes másolatára. Amennyiben Önnek további másolatokra van szüksége, fenntartjuk a jogunkat arra, hogy az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számoljunk fel a másolatokért. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban adja meg az Ön által kért tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikke)

Ön kérheti tőlünk adatai helyesbítését. Mi – figyelemmel a pontosság és adattakarékossági alapelvére – megtesszük a szükséges intézkedéseket azért, hogy a rendelkezésre álló legfrissebb információk alapján Önről helyes, teljes körű, időszerű és releváns információt őrizzünk és kezeljünk. Egyes adatait Ön a weboldalunkon maga is helyesbítheti.

A törléshez való jog (GDPR 17. cikke)

Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük az Önre vonatkozó adatokat, amennyiben jogi követelmény azt előírja. A GDPR 17. cikke alapján ez az eset áll fenn, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adati kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a direkt marketing célú adatkezelés ellen tiltakozik;
 • Az Ön személyes adatait jogellenesen kezelték

És feltéve, hogy az adatkezelés nem a következő célból szükséges:

 • Olyan jogi előírásnak való megfelelőség céljából, mely előírja számunkra az Ön adatai kezelését;
 • Különös tekintettel a jogilag előírt megőrzési időszakok figyelembe vételével;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben az adatok törlésére sor kerül, ez esetben Társaságunk a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikke)

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, amennyiben

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen és annak vizsgálata folyamatban van, hogy a mi jogos érdekeink elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikke)

Az Ön kérésére az Ön adatait, amennyiben az műszakilag megvalósítható, egy másik felelős fél számára kell továbbítani. E jogával Ön abban az esetben élhet, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy az szerződés teljesítéshez szükséges. Ahelyett, hogy Ön az adatokról másolatot kapjon, kérheti, hogy közvetlenül mi továbbítsuk egy másik adatkezelőnek azokat az adatokat, amelyeket Ön megad.

A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikke)

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulása vagy a mi vagy harmadik fél jogos érdekei alapján történik, ekként különösen a GDPR 22. cikke által említett profilalkotás ellen is tiltakozhat, pl.: cookie-k törlése által. Ebben az esetben mi az Ön adatait nem kezeljük tovább. Ez utóbbi arra az esetre nem vonatkozik, amikor bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel szemben, vagy amikor mi az Ön adatait jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolóan kérjük.

Teljesítési határidők az érintett jogainak teljesítése tekintetében

Minden esetben igyekszünk a kéréseket 30 napon belül teljesíteni. Ugyanakkor ez az időtartam bármely olyan okból, amely az adatkezeléssel érintett konkrét jogával vagy az Ön kérésének összetettségével összefügg, meghosszabbítható.

Információ korlátozás az érintett jogainak teljesítése körében

Bizonyos esetekben, a jogi követelményeknek megfelelően nem adhatunk ki Önnek semmilyen információt az Ön adataival kapcsolatban. Abban az esetben, amennyiben az Ön kérését az információk iránt vissza kell utasítanunk, azonnal értesítjük Önt a visszautasítás okáról.

A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a jogszabály szerinti kötelező időtartamig megőrzi. Az Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére, hogy a Malagrow Kft. késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő (pl.: e-mailre küldött hírlevelek) szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Kapcsolattartási adatok és az Ön joga arra, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz

Önnek joga van arra, hogy hozzáférést kérjen a személyes adataihoz, hogy kérje adatainak helyreigazítását/törlését illetve az adatkezelés korlátozását, hogy tiltakozzon az adatkezeléssel szemben és/vagy hogy gyakorolja az adathordozhatósághoz való jogát.

A jelen tájékoztató tekintetében adatkezelő a Malagrow Kft. Az adatkezelést érintő esetleges kérdései, észrevétele kapcsán kérjük, hogy a forduljon hozzánk bizalommal. Elérhetőségeink: Malagrow Kft., Szolnok, Újszászi út 38. szám, e-mail cím: adatvedelem@malagrow.hu, telefon: 06-56/514-160 vagy 06-30/326-0035

Ezen túlmenően Önnek joga van arra, hogy panaszt nyújtson be a felügyeleti hatósághoz a következő címen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz mint felügyeleti hatósághoz: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 0613911400.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.

 1. Egyéb rendelkezések

MALAGROW KFT. rögzíti, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdése szerinti feltételek fennállásának a hiányában adatvédelmi tisztviselő kijelölésének a szükségessége nem áll fenn.

MALAGROW KFT. rögzíti, hogy a MALAGROW az e-marketing célú megkeresések során a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA) mint Adatfeldolgozó támogatását veszi igénybe. Az adatfeldolgozó a www.mailchimp.com oldalon tárolja az e-mail küldéshez szükséges adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Az adatfeldolgozó eljárásának a részletes szabályai itt ismerhető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. A Malagrow adatkezelő tájékoztatást nyújt, hogy az adatfeldolgozó nyilatkozata szerint tevékenysége az Európai Unió jogával összeegyeztethető és adatkezelési szempontból biztonságos vállalkozásnak minősül, miután szerepel az U.S.-EU Privacy Shield Framework szerinti listán [https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework]. Ezt meghaladóan a Malagrow Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatot nem ad át.

A Malagrow Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa, frissítse. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával, az adatvédelmi szabályzat módosításával elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

1.számú melléklet – Adatfeldolgozók listája

Könyvvizsgáló adatai:

Márki Lajos

kamarai tagsági szám: 000825

CENZUS ’96 Könyvvizsgáló Kft.

5000 Szolnok, Karczag László út 5. 5./54.

nyilvántartási szám: 000672

 

Könyvviteli szolgáltatásra jogosult személy:

Türk Erika

MKVK006986

KONTÍR ’99 Könyvvizsgáló, Számviteli, Adószakértői Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

5000 Szolnok, Rákóczi út 6. A épület fsz./1.

nyilvántartási szám: 16-09-005757

 

Informatikai partner:

Dyntell Magyarország Kft.

1117 Budapest, INFOPARK, Gábor Dénes u. 2 D/I

Cégjegyzékszám: 01-09-988735

Adószám: 23587751-2-43

 

Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

5000 Szolnok, Muskátli utca 2/A.

Cégjegyzékszám: 16-09-015997

Adószám: 13009786-2-16

 

MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Cégjegyzékszám: 01-10-047449

Adószám: 23982273-2-42

 

Tárhelyszolgáltató:

Tárhely.Eu Kft.

1144 Budapest, Ormánság u 4.

Adószám: 14571332-2-42

Cégjegyzékszám: 01- 09-909968

 

Telefonos adatrögzítés:

MARKET INSIGHT Kft.

1036 Budapest, Perc utca 8.

Cégjegyzékszám: 01-09-997505

Adószám: 24244053-2-41

 

Logisztikai partnerek:

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

 

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa utca 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-980899

Adószám: 13947109-2-43

 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-660447

Adószám: 12263840-2-43

 

BI-KA Logisztika Kft.

5000 Szolnok, Városmajor út 23.

Cégjegyzékszám: 16-09-010251

Adószám: 14392014-2-16

 

Trans Hungária Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

2051 Biatorbágy, Levente utca 1.

Cégjegyzékszám: 13-09-172237

Adószám: 12140282-2-13

 

WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.

1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

Cégjegyzékszám: 01-10-041375

Adószám: 10387128-4-44

 

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

AT-2355 Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14

Cégjegyzékszám: FN 35799x

Közösségi adószám: ATU19208701

 

UTC Overseas Logisztikai Kft.

1093 Budapest, Közraktár utca 10. V. emelet 2A-3.

Cégjegyzékszám: 01-09-923601

Adószám: 14864942-2-43

 

ADVANCE-TRANS Kft.

3849 Forró, Rákóczi utca 7.

Cégjegyzékszám: 05 09 016014

Adószám: 14403640205

2.számú melléklet – Alkalmazott Cookie-k listája

Cookie típusa Cookie neve Cookie azonosítója és típusa Cookie szolgáltató Cookie által kezelt adatok Coookie célja Weboldal megnevezése Adatkezelés időtartama
Szükséges WP function wp-settings-{X} WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 26 hónap
HTTP cookie
WP function wp-settings-time-{X} WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 26 hónap
HTTP cookie
WP GDPR gdpr[allowed_cookies] WordPress Elfogadás ténye. A rendszer működéséhez szükséges feltételek elfogadása 26 hónap
HTTP cookie
Natív PHP cookie PHPSESSID Malagrow A felhasználó munkamenet állapota. Helyes működés. A böngésző bezárásakor törlődik.
WP GDPR gdpr[privacy_bar] WordPress Elfogadás ténye. Sütik elfogadásának betartása. 26 hónap
HTTP cookie
Kényelmi Google AID Google Url, oldal címe, böngésző neve, használt eszköz (PC, mobil, tablet) földrajzi elhelyezkedés, nyelv Releváns hirdetések megjelenítése 16 hónap
HTTP cookie
Google Analytics _ga Google Url, oldal címe, böngésző neve, használt eszköz (PC, mobil, tablet) földrajzi elhelyezkedés, nyelv Anonim statisztika 24 hónap
HTTP cookie
_gat, Google Url, oldal címe, böngésző neve, használt eszköz (PC, mobil, tablet) földrajzi elhelyezkedés, nyelv Anonim statisztika Böngésző bezáráskor törlődik
HTTP cookie
Funkcionális Google SIDCC Google Biztonsági cookie, annak érdekében, hogy megvédje a felhasználó adatait, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint Biztonsági cookie 3 hónap
HTTP cookie
Kényelmi Google NID Google Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on, a google.com adatvédelmi irányelvei szerint Anonim statisztika 6 hónap
HTTP cookie
Funkcionális Cookie Settings moove_gdpr_popup Moove Cookie beállítások tárolása. Helyes működés. 1 év
HTTP cookie
WP Cookie viewed_cookie_policy WordPress A cookie-k használatába való beleegyezés vagy annak elutasításának rögzítése. Helyes működés. 1 év
HTTP cookie
WP Cookie Check wordpress_test_cookie WordPress Teszteli, hogy a böngésző elfogadja-e a cookie-kat. Helyes működés. A böngésző bezárásakor törlődik.
HTTP cookie
Funkcionális Google, Youtube 1P_JAR Google, Youtube Felhasználói egyedi azonosítók, preferált beállítások (pl. a zoom preferált mértéke Google Maps térképeket esetén), bejelentkezési információk, amelyek kapcsolódhatnak Google fiókhoz. Anonim statisztika készítése, felhasználói élmény fokozása, a felhasználó előzetes beállításainak mentése, a honlapba ágyazott Google Maps térkép és Youtube videólejátszó működésének biztosítása és támogatása. 1 hónap
HTTP cookie
ANID 13 hónap
HTTP cookie
APISID 2 év
HTTP cookie
CONSENT 214 hónap
HTTP cookie
HSID 2 év
HTTP cookie
SAPISID 2 év
HTTP cookie
Google SEARCH_SAMESITE Google 3 hónap
HTTP cookie
Google, Youtube SID Google, Youtube 2 év
HTTP cookie
SSID 2 év
HTTP cookie
Funkcionális Youtube VISITOR_INFO1_LIVE Youtube Felhasználói egyedi azonosítók, bejelentkezési információk, amelyek kapcsolódhatnak Google fiókhoz. Anonim statiszta készítése, felhasználói élmény növelése, a beágyazott Youtube videólejátszó támogatása. 4 hónap
HTTP cookie
YSC A böngésző bezárásakor törlődik.
HTTP cookie
PREF 4 hónap
HTTP cookie
LOGIN_INFO 2 év
HTTP cookie
Kényelmi Facebook c_user Facebook Felhasználói azonosító A felhasználó identitásának hitelesítése 1 év
HTTP cookie
datr Többek között felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg A böngésző beazonosítása 2 év
HTTP cookie
fr Többek között felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg Hirdetési cookie, használatával megjeleníthetők, mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk. 3 hónap
HTTP cookie
locale A felhasználó megadott földrajzi helye Használatával pontosabban célozhatók, mérhetők a hirdetések. 1 hét
HTTP cookie
presence Munkamenet cookie az oldal funkciói és szolgáltatásai céljából. Anonim statisztika A böngésző bezárásakor törlődik.
HTTP cookie
sb Többek között felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg A böngésző beazonosítása 2 év
HTTP cookie
wd Munkamenet cookie teljesítmény céllal Anonim statisztika 1 hét
HTTP cookie
xs Munkamenet-azonosító, létrehozás időpontja, hitelesítési érték, biztonságos munkamenet állapota, gyorsítótárazási csoportazonosító A felhasználó identitásának azonosítása. 1 év
HTTP cookie
act Munkamenet cookie elemzési céllal Anonim statisztika A böngésző bezárásakor törlődik.
HTTP cookie
spin Többek között felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg Használatával pontosabban célozhatók, mérhetők a hirdetések. 1 nap
HTTP cookie
Kényelmi Hotjar _hjIncludedInSample Hotjar Anonim statisztika, hőtérképes analitika készítése a felhasználók egérmozgásáról, kattintásairól, görgetéséről, a weboldalunkon végzett tevékenységeikről. A weboldalunk és tartalmaink fejlesztése a felhasználók igényeihez igazodva. 1 év
HTTP cookie
_hjid 1 év
HTTP cookie
_hjRecordingLastActivity A böngésző bezárásakor törlődik.
HTTP cookie
Mailchimp MC_PLUMS_LOGIN Mailchimp Egyedi azonosítók, amelyek felismerik, amikor a feliratkozók megnyitottak egy emailt vagy bizonyos linkekre kattintottak, és rögzítik a feliratkozók e-mail címét, IP-címét, illetve a dátumot és időt, amely az egyes megnyitásokhoz és a kattintásokhoz kapcsolódik. Az emailmarketing-rendszerünk működtetése. kampányok készítése, személyre szabott tartalom szolgáltatása, elemzések készítése. 1 hónap
HTTP cookie
MC_USER_INFO 1 hónap
HTTP cookie
OptanonAlertBoxClosed 1 hónap
HTTP cookie
OptanonConsent 1 év
HTTP cookie
TFA_REMEMBER 2 hét
HTTP cookie
_gcl_au 2 hónap
HTTP cookie
_mcid 1 év
HTTP cookie
optimizelyEndUserId 6 hónap
HTTP cookie
_AVESTA_ENVIRONMENT A böngésző bezárásakor törlődik.
HTTP cookie