ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató a MALAGROW Kereskedelmi Kft. által folytatott piackutatási-, direkt marketing-, és hírlevél célú adatkezelésről:

1.) Adatkezelő:

MALAGROW Kereskedelmi Kft. (2740 Abony, Mária T. u. 2940/5. hrsz., e-mail: adatvedelem@malagrow.hu

2.) MALAGROW feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol ez nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

3.) MALAGROW profilalkotást végez az Ön személyes adatai vonatkozásában, melynek lényege, hogy az érintett lakhelye, tevékenységi helye, termesztett növények és művelésbe vont terület alapján MALAGROW célcsoportokat képez. Az így meghatározott célcsoportokat MALAGROW az adatkezelési cél szerint keresi meg célzottabb ajánlatokkal.

4.) Adattovábbítás:

MALAGROW az e-mail adatait felhasználja megkeresésre. Az e-mail adatokat a MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA), mint adatfeldolgozó részére adja át, mely EU-n kívüli harmadik országban, az Egyesül Államokban található szervezet. Az adatfeldolgozó a www.mailchimp.com oldalon tárolja az e-mail küldéshez szükséges adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Az adatfeldolgozó eljárásának a részletes szabályai itt ismerhető meg: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Ezt meghaladóan a MALAGROW harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére adatot nem ad át.

5.) Piackutatás:

MALAGROW a piackutatás célú adatkezelési műveleteket a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló1995. évi CXIX. törvény (a továbbiakban „Dmtv.”) rendelkezései szerint kezeli, melynek keretében amennyiben Ön és a MALAGROW között a kapcsolat létrejön, a kapcsolatfelvétel után a kezelt személyes adatokat a piackutatás egyéb adataitól leválasztja, és elkülönítetten tárolja, egyúttal biztosítja, hogy a közvélemény-kutatással érintett személye ne legyen azonosítható. Ez azt is jelenti, hogy MALAGROW a piackutatás célú adatkezelés esetében az Ön adatai a piackutatás eredményeiből nem követhetőek vissza és nem azonosíthatóak.

Amennyiben Ön a folyamatos kapcsolattartáshoz vagy az ismételt kapcsolatfelvételhez írásban hozzájárul, úgy a személyes adatai ismételten felhasználhatóak. Az érintett név- és lakcímadatait, valamint egyéb személyes adatait és az általa nyújtott információkat csak akkor lehet együttesen feldolgozni, illetőleg tárolni, ha az érintett ehhez írásban külön és kifejezetten hozzájárult.

Az elkülönítetten tárolt személyes adatok feldolgozására során MALAGROW olyan technikai intézkedéseket alkalmaz, amely lehetetlenné teszi a megkérdezett érintett válaszainak a személyes adataival történő összekapcsolását.

MALAGROW biztosítja, hogy a piackutatás során adott válaszok feldolgozásának minden szakaszában a megkérdezett személy teljes anonimitását, valamint a véleményadás önkéntességét, továbbá biztosítja, hogy a piackutatás eredményeként kialakított következtetésben nem szerepel az érintett azonosítására alkalmas adat.

A közvélemény-kutatás során az érintett személyes adatai, illetőleg véleménye alapján nem lehet olyan intézkedést tenni, döntést hozni, vagy következtetést levonni, amely a személyére vonatkozik vagy azt érinti.

6.) Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkategória Adatkezelés időtartama GDPR 13. Cikk (2)
1. Direkt marketing célú adatkezelés: szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos információk, ajánlatok küldése, ügyfélszokások elemzése, piackutatás, vásárlói adatok – ideértve vásárolt termékek vagy igénybe vett szolgáltatások fajtája, mennyisége, szolgáltatás helyszíne, ellenérték nyilvántartása – megőrzése és elemzése, kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése, ügyfélélmény javítása, Malagrow Környezetvédelmi Program vagy pedig Kiemelt Ügyfélkedvezmény program részleteiről történő tájékoztatás, ügyfélprogramban történő nyilvántartás, ügyfélprogramban résztvevő személyek megkülönböztetése, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, direkt marketing nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, rendszeres, időszakonként visszatérő kapcsolattartás; GDPR 6.§. (1) a. pont – érintett hozzájárulása; 2003. évi C. törvény (Eht.) 162.§., 2008. évi XLVIII. törvény 6.§. teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, érintett rendelkezése alatt álló földterület mérete és elhelyezkedés, földterületen folytatott mezőgazdasági tevékenység, növénytermesztés módja, növényfajták, döntéshozói minőség, képviselt gazdálkodó adatai (cég-, vagy egyéni vállalkozói nyilvános adatok); telefonon tett nyilatkozat esetén az érintett hangja; hozzájárulás megadásától számított 10 év + 60 nap, avagy a hozzájárulás visszavonásáig; önkéntes hozzájáruláson alapul;
2. Piackutatás: piackutatás célú datbázisban szereplő személyek megkeresése MALAGROW által nyújtot szolgáltatásokkal, értékesített termékekkel kapcsolatos vásárlói szokások vizsgálatára, elemzésére (érdeklődés a termékek iránt, termékfejlesztés, kiszolgálás, szolgáltatásnyújtás, vásárlói élmény elemzés stb.). GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulás;

2003. évi C. törvény (Eht.) 162.§., 1995. évi CXIX. törvény 16-22.§., 2008. évi XLVIII. törvény 6.§.

teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, érintett rendelkezése alatt álló földterület mérete és elhelyezkedés, földterületen folytatott mezőgazdasági tevékenység, növénytermesztés módja, növényfajták; telefonon tett nyilatkozat esetén az érintett hangja; hozzájárulás megadásától számított 10 év + 60 nap, avagy a hozzájárulás visszavonásáig; önkéntes hozzájáruláson alapul;
3. Hírlevél küldése: Új és /vagy régi MALAGROW termékekkel kapcsolatos vásárlási információk, ajánlatok küldése, rendezvényre invitálás,  vásárlási szokások elemzése, nyereményjátékokról tájékoztatás; Malagrow Környezetvédelmi Program vagy pedig Kiemelt Ügyfélkedvezmény program részleteiről történő tájékoztatás, ügyfélprogramban történő nyilvántartás, ügyfélprogramban résztvevő személyek megkülönböztetése,  kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése; vásárlói szokások elemzése, vásárlói élmény javítása, adategyeztetés, hírlevél nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése; GDPR 6.§. (1) a. pont – önkéntes hozzájárulás; 2001. évi CVIII. törvény 14.§.

 

leiratkozásig; önkéntes hozzájáruláson alapul;
4. Robinson lista: Jogszabályi kötelezettség teljesítése; Amennyiben az érintett a hozzájárulását megtagadja vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy MALAGROW az érintett adatait elkülöníti, és nyilvántartja annak érdekében, hogy az érintett felé további megkeresés ne történjen, valamint annak okán, hogy a megadott, de visszavont hozzájárulást a későbbiekben az elévülési időn belül igazolni tudja. GDPR 6.§. (1) c. pont – Jogi kötelezettség teljesítése; hozzájárulás megtagadásától vagy visszavonásától számított 10 év (elévülési idő) + 60 nap. jogszabályi kötelezettségen alapul;

7.) Címzettek a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban:

  • Telefonos adatrögzítés: MARKET INSIGHT Kft. (1036 Budapest, Perc utca 8.);
  • Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft. (1144 Budapest, Ormánság u 4.);
  • Vállalatirányítási rendszer: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.);
  • Informatikai rendszerek és alkalmazások: Dyntell Magyarország Kft. (1117 Budapest, INFOPARK, Gábor Dénes u. 2 D/I) és Adversum Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (5000 Szolnok, Muskátli utca 2/A.);
  • Hírlevélküldés: MailChimp (The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA);

8.) Érintett jogai:

Ön jogosult jogorvoslatot kérni a MALAGROW-tól a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségen postai úton vagy e-mail útján.

A helyesbítéshez való jog: Az adatai pontosítását, javítását, helyesbítését kérheti.

A törléshez való jog: Bizonyos esetekben kérheti, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, így az eredeti adatkezelési cél érdekében már nincs szükség az adatai tárolására, vagy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén visszavonja hozzájárulását, feltéve, hogy az adatok törlését jogszabály vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítése nem zárja ki.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben joga van kérni az adatok zárolását (fel nem használását) valamely intézkedés megtörténtének, vagy joga gyakorlásának elbírálásáig.

Adathordozhatósághoz való jog: Önnek joga van kérni elektronikus adatkezelés esetén, hogy adjuk át személyes adatait az Ön által kijelölt harmadik fél részére.

Tiltakozáshoz való jog: Ön tiltakozhat adatai kezelése ellen, amennyiben úgy látja, egyes adatkezelési cél érdekében már szükségtelen a további adatkezelés, kivéve, ha az adatkezelő igazolja, hogy az adatkezelés jogszerű és szükséges.

9.) Ön jogosult MALAGROW-tól jogorvoslatot kérni és kérni panasza kivizsgálását. MALAGOW panaszára 30 napon belül érdemi választ ad. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

10.) Az adatok megadása Ön részéről önkéntes hozzájáruláson alapul.

11.) A személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény az irányadó.

12.) Hozzájárulások:

Alulírott a tájékoztatást elolvastam, megértettem, és a hozzájárulásomat az alábbiak szerint adom meg (személyesen tett nyilatkozat esetén a nyilatkozattevő által választott négyzet kerül jelölésre és a nyilatkozat aláírásra; online kérdőív kitöltése esetén az elektronikus felületen kerül megjelölésre a nyilatkozattevő által választott négyzet, mely döntés informatikailag kerül tárolásra; telefonos kommunikáció esetén a hozzájárulás egyértelmű szóbeli nyilatkozattal kerül megadásra, melyet az adatkezelő tárol):

  • A 6.1. pont szerinti direkt marketing hozzájárulás esetében MALAGROW megkereshet: □ telefonon □ e-mailen □ postai úton;
  • A 6.2. pont szerinti piackutatás célú adatkezelés esetében MALAGROW megkereshet: □ telefonon □ e-mailen □ postai úton;
  • Hozzájárulás külföldi adattovábbításhoz hírlevél küldése, e-mail megkeresés céljából: □ igen □ nem;