Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Malagrow Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) ezúton teszi közzé a direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

 

1.)        Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Malagrow Kft.

Székhely:                                 2740 Abony, Mária Terézia út 2940/5. hrsz

Cégjegyzékszám:                      13-09-117502

Képviseli:                                 Malatinszki György és Malatinszki Gergely ügyvezetők

E-mail:                                     uh.wo1521870634rgala1521870634m@ado1521870634ri1521870634

Telefon:                                   +36 56 411 404

 

2.)        A kezelt adatok köre

A Malagrow Kft. termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődőknek (a továbbiakban: Érintett) lehetőségük van a külön erre a célra rendszeresített papíralapú Adatlapon, illetve Partner Adatlapon (a továbbiakban együtt: Adatlap) személyes adataikat megadni annak érdekében, hogy az Adatkezelő megkeresse üzleti ajánlataival, marketing küldeményeivel. A marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás esetén a következő adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

Adatlap:

·         teljes név*;

·         e-mail cím;

·         levelezési cím (utcanév, házszám, település, irányítószám)*;

·         telefonszám;

·         gazdálkodási/szaktanácsolt terület nagysága;

·         aláírás*.

A fenti adatok közül a név, aláírás, továbbá az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, levelezési cím) közül az Érintett választása alapján egy adat megadása kötelező, a további adatok megadása opcionális, az Érintett döntésétől függ.

Partner Adatlap:

·         teljes név*;

·         e-mail cím;

·         levelezési cím (utcanév, házszám, település, irányítószám)*;

·         telefonszám;

·         munkahely neve;

·         munkahely címe;

·         beosztás;

·         „a tápanyag utánpótlási kérdésekben döntéshozó-e” kérdésre vonatkozó válasz;

·         termesztett/szaktanácsolt terület nagysága növényfajtákra bontva;

·         aláírás*.

A fenti adatok közül a név, aláírás, továbbá az elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, levelezési cím) közül az Érintett választása alapján egy adat megadása kötelező, a további adatok megadása opcionális, az Érintett döntésétől függ.

 

3.)        Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, kedvező ajánlatairól és egyéb akcióiról szóló elektronikus levelek, postai levelek küldése az érintett által megadott elérhetőség(ek)re, illetve az érintett e célból történő telefonos megkeresése az érintett által megadott telefonszámon. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-94785/2016.)

Az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza az ilyen megkeresések fogadásához adott hozzájárulását. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

4.)        A személyes adatok kezelésének jogalapja

Személyes adataik Adatlapon történő megadása során az Érintettek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg az Adatlapon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5.)        A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi, ahhoz adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

 

6.)        Az Érintett jogai

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az uh.wo1521870634rgala1521870634m@ado1521870634ri1521870634 e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 5000 Szolnok, Újszászi út 38.; mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az uh.wo1521870634rgala1521870634m@ado1521870634ri1521870634 e-mail címen vagy az 5000 Szolnok, Újszászi út 38. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az uh.wo1521870634rgala1521870634m@ado1521870634ri1521870634 e-mail címén vagy postai úton az 5000 Szolnok, Újszászi út 38. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintettet a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az érintett továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne keresse meg marketing célból telefonon, elektronikus, illetve postai levél útján. Az érintett a direkt marketing megkeresések fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az uh.wo1521870634rgala1521870634m@ado1521870634ri1521870634 e-mail címen, illetve az 5000 Szolnok, Újszászi út 38. postai címre elküldött levélben (a pontos személyes adatait feltüntetve).  Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó érintett adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és az érintettet a továbbiakban ilyen célból nem keresi meg.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

·         ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

·         ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

·         a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

III.)   ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 

IV.)   JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő ennek nem felel meg, úgy írhat az Adatkezelőnek az uh.wo1521870634rgala1521870634m@ado1521870634ri1521870634 e-mail címre, vagy az 5000 Szolnok, Újszászi út 38. postai címre.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
  • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

V.)    EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2016. február

Malagrow Kft.

Adatkezelő

Mezőgazdasági üzletág
Hulladékkezelési üzletág

Malagrow Kft.

Szolnok, Újszászi út 38.
Telefon: +36 56 514-160
Fax: +36 56 515 050